Партньори

За Photomate е гордост да си сътрудничи със следните търговски партньори в обслужвания от нас регион:

Чехия: Solartec MED s.r.o.

ENACO е специализирана независима енергийна консултантска компания, създадена от консултанти с богат опит.

Украйна: EDS-ENGINEERING

Украйна: Unisolar

Украйна: Solarity

Photomate е член на:

Радваме се, че сме част от Асоциацията за съхранение на енергия (AKU-BAT CZ), която обединява най-важните действащи лица в областта на съхранението на енергия.

Czech Accumulation and Photovoltaics (CAFT) е доброволно неправителствено и нестопанско професионално сдружение, чиято цел е да подпомогне развитието на фотоволтаиците и да повиши качеството на фотоволтаичните системи, внедрени в Чешката република.

Най-голямата и най-важна асоциация на специалистите по слънчева енергия в Чехия. Solar Association е член на European Renewable Energies Federation and SolarPower Europe.

Българската фотоволтаична асоциация е организация с нестопанска цел, обединяваща повече от 400 компании от сектора на възобновяемата енергия в България.

EVIC (Electrical Vehicle Industrial Cluster) is a certified organization, holding a Bronze Label certificate issued by the Directorate "European Secretariat for Cluster Analysis" - BGR005201306CIP0484. Its main goal is creating, supporting and developing one of the new economic sectors in Bulgaria – The Electric Mobility Sector.

Словашката Фотоволтаична Асоциация и ВЕИ (SAPI) е професионална организация, чиято основна мисия и интерес е да подкрепя зелената енергия и развитието на фотоволтаичната индустрия.

Полската асоциация за алтернативни горива (PSPA) е най-голямата индустриална организация, оформяща пазара на електронна мобилност и водородни технологии в Полша и в региона на ЦИЕ.

Националната камара на енергийните и възобновяеми енергийни клъстери (KIKE) е организация от икономическото самоуправление, обединяваща роли като: предприемачи, местни власти и научни звена, работещи в рамките на енергийни клъстери и други енергийни общности:

  • извършване на производствени, преработвателни, производствени, сервизни, строителни, търговски, научни, развойни дейности, дейности по съхранение, пренос, разпределение и енергиен баланс
  • даване на становища или изготвяне на проекти за решения, включително предложения за изменение и допълнение на наредби и нормативни актове

Експертите на KIKE участват в работата по създаването на закони и изменения. Те консултират проекти за Министерския съвет, Сейма и Сената.

We are glad that we could join one of the biggest solar Hungarian associations as VIP members.

Сътрудничество с Полската академия на науките (Фондация KEZO)

Photomate и Huawei започнаха сътрудничество с Полската академия на науките, а именно фондация Kezo. Фондация, посветена на споделянето на знания за възобновяема енергия, устойчиви, чисти технологии и обучение на студенти за енергийната индустрия.

Photomate с Huawei създаде тестова площадка и сервизна лаборатория, в която можем да тестваме и проверяваме всички функционалности на инверторите на Huawei, включително ежедневна работа и наблюдение на влиянието на инверторите върху мрежата с ниско напрежение.